/ Allmänt / Fashion & Style / SMC / california / fotografi / photo /

3 more photos from my portfolio class!

photos by me.